Ochrana osobních údajů

Dokument o ochraně osobních údajů a jejich zpracování
Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména nařízením GDPR a zákonem o ochraně osobních údajů. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.
Tento dokument bude pravidelně aktualizován.
S osobními údaji nakládáme v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.
Doporučujeme, abyste si informace pečlivě přečetli. Pokud by Vám nebylo něco jasné, rádi vám cokoliv vysvětlíme.
Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podniknout kroky uvedené níže.
Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží: Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111 web: www.uoou.cz
Zásady zpracování osobních údajů
Společnost OTTE Reality, s.r.o., IČO: 07133847, DIČ: CZ07133847, se sídlem společnosti: Malá 43/6, 301 00 Plzeň – Vnitřní Město je správce zpracovávaných údajů
Účel a rozsah zpracování osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „ GDPR“).
Správce zpracovává osobní údaje pouze stanoveným účelem, v dále uvedeném rozsahu, po dobu uvedenou v uzavřených smlouvách či v příslušných právních předpisech.
Správce zpracovává osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené mezi správcem a subjektem údajů, pro účely realizace obchodního vztahu mezi správcem a subjektem údajů obsažených ve smlouvě a pro správu vztahu se subjektem údajů. Správce zpracovává osobní údaje na základě svých oprávněných zájmů, pokud tyto zájmy nejsou převáženy zájmy, právy či svobodami subjektu údajů. Správce dále zpracovává osobní údaje pro analýzu a zlepšení kvality svých služeb, pro analýzu a průzkum trhu. Správce bude využívat osobní údaje pro vytvoření relevantní propagační akce a nabídky produktů a služeb společnosti OTTE reality s.r.o.
Základní účel zpracování osobních údajů
Účely zpracování osobních údajů, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování:
 • plnění smlouvy a poskytování služeb
 • zajištění provozních činností
 • účetní a daňové účely
 • splnění právní povinnosti
 • přímý marketing
 • archivnictví vedené na základě zákona.
Rozsah zpracování osobních údajů:
Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v kterém jim byly poskytnuty ze strany subjektu údajů nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce. Jedná se zejména o tyto kategorie osobních údajů:

 • adresné a kontaktní údaje, zejména tedy jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, místo narození, telefonní číslo a jiné,
 • popisné údaje, např. číslo bankovního účtu,
 • další údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona,
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení, soubory cookies aj.).
Práva subjektu údajů:
Správce zpracovává osobní údaje transparentně, korektně a v souladu s GDPR. Subjekt údajů má právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, stejně jako další práva v případě, že se domnívá, že zpracování není v pořádku. Subjekt údajů může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Správce informuje subjekty osobních údajů o jejich právech, jenž jsou následující:

 • právo znát účel zpracování osobních údajů,
 • právo znát kategorie dotčených osobních údajů,
 • právo znát příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů,
 • právo znát dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • právo požadovat po správci opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a právo vznést námitku proti tomuto zpracování,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 • právo na veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu osobních údajů,
 • právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu,
 • skutečnosti o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,
 • právo být informován pokud hodlá správce zpracovávat poskytnuté údaje pro jiný účel, než pro jaký byly shromážděny,
Subjekt údajů má právo neposkytnout správci své osobní údaje. V případě, že je poskytnutí těchto osobních údajů povinné (a to ze zákona či smlouvy), upozorňuje správce subjekt údajů, že mu nebude moci poskytnout své služby.
Zpracovatelé a příjemci osobních údajů:
Zpracovateli a příjemci osobních údajů jsou: Společnost OTTE reality s.r.o, dodavatelé a poskytovatelé služeb, finanční ústavy a banky, státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností.

Správce plní tyto povinnosti:
- informuje subjekty údajů o jejich právech týkajících se zejména:
 • totožnosti a kontaktních údajů na správce,
 • účelu zpracování,
 • oprávněných zájmů správce, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany,
 • existence práva podat stížnost k dozorovému orgánu, o době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • existence práva kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů,
 • skutečností zda je poskytování osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout a dále informace o důsledcích jejich neposkytnutí.
 • skutečností zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování

- uzavírá smlouvy s jednotlivými zpracovateli

- informuje subjekty údajů o jejich právech týkajících se zejména :

 • existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů
 • práva na opravu
 • práva na výmaz
 • práva na omezení zpracování
 • práva vznést námitku

- vyřizuje výše uvedená práva subjektů údajů

Správce tímto informuje subjekt údajů o tom, že je oprávněn vykonávat práva podle GDPR.

Cookies
Na základě požadavku zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, jsme povinni vás informovat o tom, že náš web využívá tzv. cookies.
Co jsou cookies a k čemu slouží?
Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané
v počítači nebo mobilním zařízením prostřednictvím prohlížeče v okamžiku, kdy začnete využívat naše webové stránky. Když se později vrátíte na náš web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Soubory cookie můžete ze svého počítače nebo zařízení odstranit dle pokynů v souboru nápovědy svého prohlížeče internetu. Svůj prohlížeč můžete také nastavit tak, aby soubory cookie nepřijímal. Pokud však soubory cookie odstraníte nebo zablokujete, některé funkce na webu mohou byt omezeny.

Cookies umožní našemu webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, jako jsou například oblíbené nemovitosti, lokalita. Soubory „cookies“ mohou ulehčit a zpříjemnit práci při prohlížení internetu tím, že si zapamatují vaše preference anebo vám při opakovaných návštěvách určitých webových stránek ulehčí přihlašování a orientaci na webu.
My je používáme například ke sledování počtu návštěvníků našich webových stránek, k registraci a uložení vašeho nastavení a vyhledávání a k výběru reklamy.
Cookies v žádném případě neslouží k identifikaci vaší osoby.
Soubory cookies se rozdělují na dočasná a trvalá. Dočasná cookies jsou po ukončení vaší návštěvy smazána a slouží k tomu, aby při přecházení z jedné stránky na druhou byla zachována data a nemuseli jste je zadávat opakovaně. Dělají web přehlednější a srozumitelnější s větší bezpečností směrem k uživatelům. Trvalá cookies zůstávají ve vašem počítači déle, umožní vám si přizpůsobit naše webové stránky a slouží k tomu, abychom dokázali vždy zareagovat co nejrychleji na vaše potřeby. Tyto soubory však neslouží k osobní identifikaci návštěvníků těchto stránek, jsou ukládány anonymizované a nejsou spojeny s žádnými dalšími daty.

Každý prohlížeč umožňuje administraci cookies. V případě, že váš prohlížeč bude mít povoleno použití cookies, budeme předpokládat, že s využitím cookies na našem webu souhlasíte.

Jak mohou být využívány cookies na stránkách:

 • Měření návštěvnosti
  Pomocí Google analytics se ukládají anonymní cookies a pomocí nich zjišťujeme, které stránky kolik uživatelů navštěvuje, co je zajímá, jak dlouho na stránkách zůstanou. Podrobnosti naleznete zde. Známe počty lidí, čas strávený na našem webu, ale neznáme jmenovitě, kdo to je.
 • Remarketing
  Cookies někdy používáme k výběru reklamy a to podle zájmu návštěvníka (tzv. remarketing). Například když budete hledat byt 2+kk k pronájmu v Plzni, tak se vám pak v reklamě bude nabízet tato kategorie bytů v lokalitě, kde jste jí hledali. Tím se zabrání, že se vám bude nabízet reklama, o kterou nemáte zájem, nebo to, co jste již viděl. Data z remarketingu používáme pouze k výběru uživatelů z důvodu nabídky vhodnější reklamy. Pro účely remarketingu můžeme zjišťovat data o přibližné geografické lokaci vašeho počítače nebo mobilního přístroje za účelem poskytování lepšího relevantního obsahu.
Cookies třetích stran
Při návštěvě našich webových stránek mohou být ve Vašem počítači nebo mobilním zařízení za účelem remarketingu ukládány cookies i jiných webových stránek (na základě Vašeho souhlasu), které mohou být na našem webu provozovány nebo na ně náš web odkazuje. Jedná se o společnost GOOGLE, Facebook, Seznam, You Tube a případně další. Tyto weby mají své zásady ochrany osobních údajů. Naše webové stránky tyto cookies nedokáží číst. V některých případech jsou tyto weby využívány k tomu, aby se na nich zobrazovala naše reklama.
 • Detailní informace o používání Cookies ve společností Google najdete zde.
 • Detailní informace o používání Cookies společnosti Seznam najdete zde.
 • Detailní informace o používání Cookies společnosti Facebook najdete zde.
 • Zásady a zabezpečení společnosti You Tube najdete zde.

Z používání některých cookies se můžete odhlásit na výše uvedených stránkách.

Nastavení správy cookies v prohlížečích:
Nejčastěji požívané webové prohlížeče (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, atd.) umožňují správu cookies. V nastavení prohlížečů se dají jednotlivé cookie blokovat, mazat, nebo úplně zakázat jejich používání, nebo je omezit či povolit pro vybrané webové stránky. Detailnější informace najdete v nápovědě vašeho prohlížeče.

Jak nastavit cookies v nastavení některých prohlížečů najdete zde: Chrome Edge Firefox .
V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese info@ottereality.cz
Adresa:

OTTE reality, s.r.o.
Malá 43/6
301 00 Plzeň – Vnitřní Město

Kontakt:

Petr Otte
Email: petr@ottereality.cz
Phone: +420 603 263 626        

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 36304
IČ: 071 33 847
DIČ: CZ 071 33 847 
Jsme plátci DPH

This page was designed with Mobirise site theme